Iskolakezdési és étkezési támogatási lehetőségek

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A családok számára az óvodai, iskolai évkezdés időszaka különösen megterhelő anyagilag. Ennek enyhítésére szeretném tájékoztatni két, Gyula Város Önkormányzata által nyújtott települési támogatásról és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának lehetőségéről.

A települési támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) alapján az óvodai és iskolai évkezdés többletkiadásaihoz való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás azon személyek részére állapítható meg, akik a köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel az óvodai és iskolai évkezdés miatt jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Az óvodai és iskolai évkezdés többletkiadásaihoz való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás akkor állapítható meg, ha a családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 450 %-át (2024. évben 128.250.-Ft) és a család tagjainak vagyona nincs.

A kérelem 2024. augusztus 01. napja és 2024. szeptember 30. napja között nyújtható be, a támogatás összege:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekre tekintettel gyermekenként 6.000,- Ft,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermekre tekintettel 12.000.- Ft,.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzati Rendelet alapján közétkeztetési támogatásként nyújtott települési támogatás állapítható meg azon személyek részére, akiknek a nevelési-oktatási intézményben fizetendő közétkeztetéssel összefüggő térítési díj megfizetése anyagi nehézséget okoz.

Közétkeztetési támogatásra jogosult az a szülő, aki köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 450%-át (2024. évben 128.250,- Ft) és a családban a család tagjainak vagyona nincs.

A kérelemhez a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy más jogcímen térítési díj kedvezményt nem vesz igénybe, valamint gyermeke rendszeresen részt vesz a közétkeztetésben.

A kérelem szeptember 1. napja és május 31. napja között nyújtható be, a támogatás összege gyermekenként 8.000.- Ft/hó.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg a gyermek részére, ha az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 165%-át (2024. évben 47.025,- Ft), valamint a család vagyonnal nem rendelkezik.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg továbbá, ha az alábbi esetekben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 180%-át (2024. évben 51.300,- Ft):

 • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a kérelmező nagykorú és a család tagjainak vagyona nincs.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság egy év időtartamra állapítható meg, első alkalommal történő megállapítása esetén a kérelem bármikor benyújtható, ebben az esetben a jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja. Ismételt megállapítás iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható, ebben az esetben a jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejáratát követő első nap.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek pénzbeli támogatásra, valamint térítési díj kedvezményre jogosult az alábbiak szerint: 

 • a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1. napján fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, amennyiben a tárgyév november 1. napján fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít (2024. évben 6.000,- Ft összegben).
 • az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére, aki:
  • a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül,
  • az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt,
  • az előző két pont szerinti életkorú gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el.
 • az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére, aki:
 • az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt.

Hátrányos helyzet állapítható meg annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek és nagykorúvá vált gyermeknek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 • a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 • a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1. napján fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, amennyiben a tárgyév november 1. napján fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít (2024. évben 6.500,- Ft).

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a köznevelés területén további kedvezmények, támogatások és jogosultságok biztosítottak.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállását, amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelemmel egyidejűleg nyújtották be, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra állapítható meg.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az a feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

A támogatások igényléséhez szükséges formanyomtatványok elérhetőek a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint Gyula Város Önkormányzatának honlapján, az alábbi linkeken:

https://gyula.hu/gyula/varoshaza/ugyintezes/szocialis-ugyek/telepulesi-tamogatas-ovodai-es-iskolai-evkezdes-miatt/

https://gyula.hu/gyula/varoshaza/ugyintezes/szocialis-ugyek/kozetkeztetesi-tamogatas/

https://gyula.hu/gyula/varoshaza/ugyintezes/szocialis-ugyek/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/

A kérelem a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán az alábbi ügyfélfogadási időben terjeszthető elő:

hétfő, csütörtök:                  7.30 - 12.00, 12.30- 16.00 óráig,
kedd, péntek:                      7.30- 12.00 óráig,
szerda:                                AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL

 

Dr. Csige Gábor
      jegyző