Felkészülés a kétszintű rendes érettségi vizsgára 2022-ben

Felkészülés a kétszintű rendes érettségi vizsgára 2022-ben

 

A tájékoztatóban a kétszintű érettségi vizsgára való felkészülésre, az érettségi vizsgára és röviden a felvételire térünk ki, további tájékoztatást az osztályfőnök, a szaktanár, s az iskolavezetés tud nyújtani.

Általános tudnivalók

2022-ben is két szinten tehet érettségi vizsgát az érettségire jelentkező az egyes vizsgatárgyakból: középszinten vagy emelt szinten.

Nem kötelező érettségizni, illetve később is lehet rendes, kiegészítő, ismétlő, szintemelő, s egyéb fajta érettségi vizsgát tenni! (A felsőoktatásba jelentkezőnek viszont szükséges a rendes érettségi vizsga teljesítése legalább 5 vizsgatárgyból és általában legalább egy emelt szintű vizsga letétele. )

A május-júniusi érettségire február 15-ig kell jelentkezni az iskola által adott jelentkezési lap kitöltésével.

Az érettségi vizsga abból a tárgyból tehető, amelyből legalább elégséges szinten teljesítette a jelentkező a tantárgy tantervi követelményeit minden tanított tanévben.

Az érettségi vizsgán a vizsgázónak 5 vizsgatantárgyból kell – legalább középszinten – vizsgát tennie (lehet többől is). A kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és egy idegen nyelv; az 5. kötelezően választható vizsgatárgy bármely olyan tantárgy lehet (akár lehet egy másik idegen nyelv is), amelyből teljesítette a tanuló az iskolai tantervi követelményeket és megfelelő számú év végi osztályzattal rendelkezik.

Ha olyan tantárgyból kíván a jelentkező érettségi vizsgát tenni, amely nem szerepel iskolánk helyi tantervében, akkor egy másik középiskolában vendégtanulóként tehet érettségi vizsgát a vonatkozó tantárgyból, a tantárgyból való osztályozó vizsga után. Iskolánkban és másik intézményben is jelentkezni kell ebben az esetben vizsgára.

Informatika, testnevelés vizsgatárgy választásakor Nyilatkozatot kell csatolni a jelentkezéshez/ szoftverválasztás,sportágválasztás szükséges/!

Ha a tanuló nem kíván a felsőoktatásban továbbtanulni, akkor számára a középszintű vizsgaszint ajánlható, de igénye szerint tehet bármelyik vizsgatárgyból emelt szintű vizsgát is.

Előrehozott érettségi eredménnyel /eredménytelennel is/ rendelkező jelentkezőnek a rendes érettségire való jelentkezésénél mellékelnie kell az eredményt igazoló Törzslap-kivonatot!

Egyes tantárgyak érettségi témakörei elérhetők szaktanárnál, könyvtárban, illetve a www.oktatas.hu honlapon.

A részletes érettségi követelményeket az egyes vizsgatárgyakból és a vizsgák leírását a 40/2002.(V.24.) OM rendelet tartalmazza:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2023ig

Az alábbi honlapon lehet megtekinteni, mely tantárgyakból tehető emelt szintű érettségi vizsga, illetve a vizsgára jelentkező személyes adatainak kezelésére vonatkozó Tájékoztatót:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok

 Az érettségi vizsga szabályzatát a 100/1997.(VI.13.) Kormányrendeletben találhatjuk:

https://njt.hu/jogszabaly/1997-100-20-22

A 2022. évi május-júniusi érettségi vizsgákhoz nyilvánosságra hozzák az aktuális információkat a vizsgatárgyakhoz:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak/2022tavasz_nyilvanos_anyagok_listaja

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgaidopontok_2022_tavasz

Fontos! A vizsgák időpontjai a 2. számú mellékletben is megtalálhatók.

Az érettségi vizsga

A vizsgázó papíralapú Behívólevelet kap az egyes vizsgáinak helyszínéről, időpontjáról: a középszintű vizsgákról a gimnáziumunk értesíti, az emelt szintű vizsgákról a Békés Megyei Kormányhivatal.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga kitűzött időpontja előtt (2. sz. melléklet) 30 perccel kell megjelenni a vizsga helyszínén alkalmi öltözetben arcképes igazolvánnyal, behívólevéllel. Az írásbeli és a szóbeli vizsgán is csak az engedélyezett eszközöket lehet a vizsgaterembe bevinni, ezekről a szaktanárok, s a vizsgaleírások tájékoztatnak.

Az írásbeli dolgozatok a vizsga helyszínén közölt helyen és időpontban megtekinthetők, a javításhoz írásbeli észrevétel fűzhető 1 napon belül. Mindkét szint kijavított dolgozatai itt az iskolában tekinthetők meg!  

Szabálytalanság, elégtelen vizsgaeredmény esetén javítóvizsga, fel nem róható okból be nem fejezett vizsgánál pedig pótló vizsga tehető legközelebb a következő vizsgaidőszakban.

Ha a vizsgázó a rendes érettségi vizsgán valamely vizsgatárgyból szintemelő vizsgát tett, illetve rendelkezik 2 vizsgaeredménnyel, a szóbeli vizsgája után, az eredmények ismeretében írásban nyilatkozik arról, hogy érettségi bizonyítványában melyik minősítés szerepeljen. A bizonyítványban nem szereplő eredményről Tanúsítványt kap a vizsgázó./ A felvételi eljárásban automatikusan a jobb eredményt számítják be./

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit.

a.) ha legalább 60 %-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,

b.) 40-59 % elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

Az érettségi bizonyítványt, egyéb dokumentumokat a középszintű szóbeli vizsgák eredményhirdető értekezlete (lásd Behívólevélen) után személyesen veheti át a vizsgázó.

A tanulói jogviszony után tetszőleges számban és időben lehet a már letett érettségit kiegészíteni, javítani, ismételni mindkét szinten, valamint a szintjét emelni az akkori követelményekkel, s költségtérítéssel.

Az érettségi vizsgák értékelése

A vizsgán nyújtott teljesítményt mindkét szinten százalékosan és osztályzattal értékelik, s mindkét eredmény bekerül a bizonyítványba a szintjelzéssel együtt (1. sz. mellékelt). Az elégséges osztályzat alsó határa mindkét szinten 25 %, a jelesé középszinten 80 %, emelt szinten 60 %. Minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni, hogy legalább elégséges eredményt kaphasson a vizsgázó. Az emelt szint eredménye nem számítható be középszintű vizsgának!

Középszinten az értékelést az iskola tanárai végzik és a szóbeli vizsga is az iskolában lesz, míg emelt szinten a kijelölt iskolában megírt írásbelit a Kormányhivatal által megbízott személy javítja, értékeli, illetve emelt szóbelin 3 fős tantárgyi vizsgabizottság előtt folyik a vizsga, szintén egy kijelölt iskolában. Minden eredményt viszont itt a középiskolánkban ismerhet meg a vizsgázó.

Felsőfokú felvételi eljárás és az érettségi vizsga

Az érettségi eredmény a felvételihez szükséges tanulmányi pontokba is és az érettségi pontok meghatározásába is beleszámít:

a.) a tanulmányi pontokba az 5 tantárgy iskolai eredménye mellett az érettségi százalékos eredmények átlaga is számít, az átlagot a bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal igazolt 4 kötelező és 1 választott tantárgy érettségi eredményéből kell kiszámítani;

b.) az érettségi pontok számításához a felsőoktatás egyes képzési területeit feltüntető listából kell kiválasztani azt a két tantárgyat, amelyből legalább középszintű érettségi eredménnyel kell rendelkezni, s ezen eredmények alapján számítható az érettségi pont. A 2 tantárgy százalékos eredményének összegéből kapható meg az érettségi pont.

Az érettségi vizsga 5. tantárgya nem kell, hogy megegyezzen a tanulmányi pontok számításánál beírt 5. tantárggyal. A tanulmányi pontoknál az 5. tantárgy egy  természettudományos tantárgy (biológia,fizika,földrajz,kémia) két utolsó év végi osztályzata vagy 2 természettudományos tantárgy 2 utolsó év végi osztályzata szükséges.

A felvételiző az érettségi pontok kétszeresével is kaphat felvételi pontszámot, ha ez több,mint a tanulmányi pontok(automatikus). Felsőfokú szakképzésre jelentkezőnél a tanulmányi pontok kétszerezésével is számolnak.

Valamely érettségi vizsgatárgy elégtelen érettségi eredménye esetén a vizsgázó nem kap érettségi bizonyítványt/ kivéve, ha 5 vizsgatárgyból rendelkezik eredményes vizsgajeggyel, a kötelező vizsgatárgyakat beleértve/, így szeptembertől nem kezdhet felsőfokú tanulmányokba.

Gyula, 2021. november 1.
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium

1. számú melléklet

Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:

a.) 80 – 100 % elérése esetén jeles (5)
b.) 60 – 79 %    elérése esetén jó (4)
c.) 40 – 59 %   elérése esetén közepes (3)
d.) 25 – 39 %   elérése esetén elégséges (2)
e.)   0 – 24 %    elérése esetén elégtelen (1)

Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:

a.) 60- 100 %   elérése esetén jeles (5)
b.) 47 – 59 %    elérése esetén jó (4)
c.) 33 – 46 %    elérése esetén közepes (3)
d.) 25 – 32 %    elérése esetén elégséges (2)
e.)   0 – 24%      elérése esetén elégtelen (1)

A százalékérték mindig egész szám, melynek kiszámításakor csak az egész értékekig számolnak, a tizedes jegyeket nem határozzák meg (így kerekítés sem lehetséges).

2. számú melléklet

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről
A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

 A

 B

 C

 1.

 Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

 Középszintű érettségi írásbeli vizsga

 Időpont

 2.

 magyar nyelv és irodalom

 magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

 2022. május 2., 9.00

 3.

 matematika

 matematika

 2022. május 3., 9.00

 4.

 történelem

 történelem

 2022. május 4., 9.00

 5.

 angol nyelv

 angol nyelv

 2022. május 5., 9.00

 6.

 német nyelv

 német nyelv

 2022. május 6., 9.00

 7.

 nemzetiségi nyelv és irodalom

 nemzetiségi nyelv és irodalom

 2022. május 9., 8.00

 8.

 kémia

 kémia

 2022. május 10., 8.00

 9.

 földrajz

 földrajz

 2022. május 10., 14.00

 10.

 ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

 ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

 2022. május 11., 8.00

 11.

 biológia

 biológia

 2022. május 12., 8.00

 12.

 társadalomismeret, közigazgatási ismeretek

 -

 2022. május 12., 14.00

 13.

 -

 informatika, digitális kultúra

 2022. május 13., 8.00

 14.

 ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

 ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

 2022. május 13., 14.00

 15.

 informatika, digitális kultúra

 -

 2022. május 16., 8.00

 16.

 latin nyelv, héber nyelv

 latin nyelv, héber nyelv

 2022. május 16., 14.00

 17.

 fizika

 fizika

 2022. május 17., 8.00

 18.

 vizuális kultúra

 vizuális kultúra

 2022. május 17., 14.00

 19.

 francia nyelv

 francia nyelv

 2022. május 18., 8.00

 20.

 filozófia

 filozófia

 2022. május 18., 14.00

 21.

 spanyol nyelv

 spanyol nyelv

 2022. május 19., 8.00

 22.

 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

 2022. május 19., 14.00

 23.

 orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

 orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

 2022. május 20., 8.00

 24.

 gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

 honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia

 2022. május 20., 14.00

 25.

 olasz nyelv

 olasz nyelv

 2022. május 23., 8.00

A 2022. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

 

A

B

C

 1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

-

2022. június 1-9.

3.

-

szóbeli vizsgák

2022. június 13-24.